prz 4 23 Custom

De rijksoverheid stelt aan peuterspeelzalen kwaliteitseisen op onder andere het gebied van personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, ouderinspraak, klachten en voorschoolse educatie.

De GGD voert in opdracht van de gemeente inspectieonderzoeken uit, waarbij zij beoordeelt of aan de door de overheid gestelde kwaliteitseisen wordt voldaan. De GGD stelt na elk inspectieonderzoek een rapport op, waarin zij haar bevindingen vermeldt.

De meest recente inspectierapporten met betrekking tot de Emmapeuterspeelzaal vindt u hier.

 

De peuterspeelzaal is een gezellig en veilige omgeving. Bijgaande foto's geven een indruk.

 prs2015 3

De vakanties op de peuterspeelzaal lopen gelijk met die van de  Emma-basisschool.

De data kunt U hier vinden. Tevens staan ze vermeld op het mededelingenbord bij de ingang van de peuterspeelzaal. 

prz 4 8 Custom

Nog vragen, neem gerust contact op of maak een afspraak.

We hopen dat u door middel van deze gegevens voldoende geïnformeerd bent.

Mocht er toch nog iets onduidelijk zijn dan kunt u altijd voor vragen, van welke aard dan ook, terecht bij de leidsters.

Rest ons nog te zeggen dat wij uw kind een plezierige  tijd  toewensen  te midden van zijn of haar leeftijdsgenootjes.

Met vriendelijke groet,

Karin de Koning, Sacha Oskam en Karen Lindeman

 

Emma peuterspeelzaal

Adriaen van der Doeslaan 15

3054 ED Rotterdam

 

Tel: 06-45661233

Telefonisch bereikbaar van ma t/m vr tussen 8 en 12 u.

 e-mail_icon

prz 4 19

De peuterspeelzaal heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.

De speelzaalleiding aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van kleding.

prz 4 20

De leidsters zijn voor de ouders in beginsel de eerst aanspreekbare persoon waar het gaat om zaken die niet geheel naar wens verlopen.

Indien een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost kunt u zich wenden tot de directie van de Emmaschool.
Mocht ook die route niet tot tevredenheid leiden, dan kunt u zich wenden tot het bestuur van de Stichting Peuterspeelzalen Hillegersberg-Schiebroek, per adres Hilleniussingel 23; 3054 EX Rotterdam.

De peuterspeelzaal heeft ook een vertrouwenspersoon:
Mevr. E.G. van der Aa-Weimar is daartoe verbonden aan de Emmaschool. In meer delicate kwesties kunt u zich tot haar wenden (per adres Hilleniussingel 23, 3054 EX Rotterdam).
De (interne) klachtenprocedure van de Emmapeuterspeelzaal is neergelegd in de “Klachtenregeling Emmapeuterspeelzaal”. Die regeling treft u hier aan:. De klachtenregeling ligt tevens ter inzage op de peuterspeelzaal.
Voor de externe behandeling van klachten is Stichting peuterspeelzalen Hillegersberg-Schiebroek (verplicht) aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (www.degeschillencommissie.nl). Indien de Emmapeuterspeelzaal de klacht niet binnen zes weken afhandelt of de klacht niet naar behoren afhandelt, kunnen de ouders/verzorgers hun klacht aan deze externe geschillencommissie voorleggen.
Ook hebben ouders/verzorgers in een aantal gevallen het recht om hun klacht direct aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen voor te leggen.
In artikel 7 van de Klachtenregeling Emmapeuterspeelzaal leest u meer over de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. In dat artikel 7 is tevens het geschilartikel van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen opgenomen.