keuze maken

Er breken spannende tijden aan voor de leerlingen van de groepen 8: naar welke vo-school zullen zij volgend jaar gaan? Hieronder een aantal veelvoorkomende vragen.

{slider Wat is in 2017-2018 nieuw in de aanmeldingsprocedure?|closed|orange}

Ten opzichte van het vorige jaar is het belangrijkste verschil dat u zich mag inschrijven op meerdere vo-scholen. We raden u aan de ouderbrochure van Fokor goed door te lezen.

{slider Hoe komt het basisschooladvies tot stand?|orange}

Het basisschooladvies (= het niveauadvies) wordt uitgebracht door de directeur van de basisschool. Richtinggevend zijn de middentoetsen van het leerlingvolgsysteem in de groepen 6, 7 en 8. Het advies wordt vastgelegd op een adviesformulier en in het onderwijskundig rapport.

{slider Welke niveauadviezen zijn er mogelijk?|orange}

 • vwo
 • havo/vwo
 • havo
 • vmbo tl/havo
 • vmbo tl, met lwoo
 • vmbo tl
 • vmbo gl/vmbo tl, met lwoo
 • vmbo gl/vmbo tl
 • vmbo gl met lwoo
 • vmbo gl
 • vmbo kl/vmbo gl, met lwoo
 • vmbo kl/vmbo gl
 • vmbo kl, met lwoo
 • vmbo kl
 • vmbo bl/vmbo kl, met lwoo
 • vmbo bl/vmbo kl
 • vmbo bl, met lwoo
 • vmbo bl

{slider Is het basisschooladvies bindend?|orange}

Het basisschooladvies is bindend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. De vo-school kan een leerling wel hoger plaatsen dan het schooladvies; lager plaatsen is alleen toegestaan op verzoek van de ouders.

{slider Wat is de rol van de Centrale Eindtoets?|orange}

De Eindtoets geldt voor alle leerlingen als tweede gegeven. Wanneer de uitslag van de Eindtoets hoger is dan verwacht, moet de basisschool het advies heroverwegen. De basisschool kan besluiten het advies naar boven bij te stellen. Dit bijgestelde advies is dan bindend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs.

Wanneer het resultaat lager is dan verwacht, heroverweegt de basisschool het schooladvies niet.

{slider Wanneer moeten wij ons gaan oriënteren op een vo-school?|orange}

Vanaf januari kunt u informatiemarkten, voorlichtingsavonden en open dagen van vo-scholen bezoeken. Let op: sommige scholen houden al eerder informatiedagen.

Vanaf januari kunt u informatiemarkten, voorlichtingsavonden en open dagen van vo-scholen bezoeken. Let op: sommige scholen houden al eerder informatiedagen.• U mag uiteindelijk vijf voorkeurscholen op uw aanmeldformulier noteren. Dat is dit jaar nieuw.

{slider Welke websites kan ik raadplegen?|orange}

Nuttige websites over het Rotterdamse voortgezet onderwijs zijn:

www.schoolkeuzerotterdam.nl
https://koersvo.schoolprofielen.nl

{slider Wanneer worden de middentoetsen in groep 8 afgenomen?|orange}

De middentoetsen worden afgenomen in de periode van 8 tot en met 19 januari 2018.  Het gaat om de toetsen:

 • begrijpend lezen
 • rekenen
 • spelling
 • technisch lezen

Na afname stelt de Emmaschool een onderwijskundig rapport op met een definitief basisschooladvies.

{slider Wanneer vinden de adviesgesprekken plaats?|orange}

Eind januari tot uiterlijk 23 februari 2018 houden we de adviesgesprekken.  Desgewenst mag uw kind daarbij aanwezig zijn. Het gesprek duurt een halfuur. Wanneer we er niet uitkomen, maken we gewoon een nieuwe afspraak voor een vervolggesprek.

{slider Wanneer moet ik me aanmelden?|orange}

Van 5 tot en met 16 maart 2018 is de eerste aanmeldperiode bij de vo-school van uw voorkeur.

{slider Wanneer weet ik of mijn kind geplaatst is?|orange}

Tot 28 maart beslissen de vo-scholen over de plaatsbaarheid van de leerling. Bij overaanmelding vindt op 29 maart een loting plaats.

{slider Mag een school extra toetsen afnemen?|orange}

De vo-school mag geen extra toetsen en testen afnemen om het niveau van de leerling nader te bepalen, zoals een toelatingsexamen of een psychologisch onderzoek.

Alleen in een van de volgende uitzonderingssituaties mag de school voor voortgezet onderwijs wel toetsen afnemen in het kader van de toelating:

 • Er is voor de leerling geen schooladvies opgesteld en/ of de leerling heeft geen eindtoets gemaakt, bijvoorbeeld omdat hij van een particuliere school of uit het buitenland komt.
 • Scholen met een bijzondere inrichting mogen, voorafgaand aan de toelating, onderzoeken of de leerling de kennis of vaardigheden beheerst die zijn gerelateerd aan de bijzondere inrichting van de school. Zo mogen bijvoorbeeld tweetalige scholen of topsporttalentenscholen de Engelse taalvaardigheid of de sportprestaties van leerlingen toetsen.

{slider Wat als mijn kind niet geplaatst is?|orange}

Als uw kind niet geplaatst is, gaat de tweede ronde in. 

{slider Wanneer vindt de Eindtoets plaats?|orange}

Sinds het schooljaar 2014-2015 is de Eindtoets verplicht voor de schoolverlaters in het regulier basisonderwijs. Van 17 tot en met 19 april nemen we de Centrale Eindtoets af.

Vanaf half mei is de uitslag van de Eindtoets bekend. Wanneer deze test hoger uitvalt dan verwacht, kan het basisschooladvies heroverwogen worden. Wanneer de Eindtoets lager uitvalt, volgt geen heroverweging.

{slider Welke vragen kan ik stellen op een open dag?|orange}

Enkele vragen die u kunt stellen op en rond een open dag:

De school

 • Heeft de school meerdere gebouwen?
 • Hoeveel leerlingen zijn er?
 • Hoe is de omgeving van de school?
 • Hoe is de bereikbaarheid van de school (openbaar vervoer en per fiets)?
 • Is het gebouw schoon en veilig?
 • Zijn er plannen voor nieuwbouw?

Identiteit

 • Wat is de identiteit van de school?
 • Waar blijkt dat uit?
 • Hoe belangrijk zijn geloofs- en levensovertuiging?
 • Hoe is het docententeam bezig met identiteitsontwikkeling?
 • Op welke wijze komt de maatschappelijke betrokkenheid van de school tot uiting?

Het onderwijs

 • Biedt de school alle onderwijstypes aan: vmbo, havo, vwo en/of gymnasium?
 • Als het om vmbo gaat: welke leerwegen (basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengde en theoretische leerweg) zijn er?
 • Biedt de school leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)? Hoe is dit georganiseerd?
 • Wat zijn de toelatingseisen?
 • Wat doet de school als een leerling niet voldoet aan de toelatingseisen?
 • Welk schooltype wordt door de meeste leerlingen gevolgd?
 • Hoe hoog is het percentage geslaagden?
 • Hoe is de kwaliteit van de school volgens de rapportages van de onderwijsinspectie?
 • Wat zijn doorstroommogelijkheden naar een hoger onderwijstype? Welke regels gelden daarvoor?
 • Hoelang duurt de brugperiode?
 • Hoe wordt het advies gegeven voor leerlingen na de brugperiode?
 • Wat zijn de bevorderingsnormen, met name na het eerste en tweede leerjaar?
 • Spelen de expressievakken een rol bij de bevordering?
 • Werkt de school volgens een bepaalde onderwijsmethode / visie op leren?
 • Hoe wordt gebruik gemaakt van digitaal onderwijs?

Organisatie

 • Wat zijn de schooltijden?
 • Hoe groot zijn de klassen?
 • Op welke basis worden brugklasleerlingen bij elkaar geplaatst?
 • Hoe vindt de kennismaking plaats in de brugklas? Kamp, themadagen, doe-dagen?
 • Hoe zitten de lesroosters in elkaar?
 • Hoeveel uur per week is er les?
 • Zijn er tussenuren?
 • Is er opvang bij uitval van lessen of bij tussenuren?
 • Wordt er rekening gehouden met leerlingen die van ver moeten komen?
 • Hoe gaat de school om met verzuim van leerlingen?
 • Hoe is de controle op spijbelen? Hoe wordt aanwezigheid gecontroleerd?
 • Worden ouders direct op de hoogte gesteld van spijbelende kinderen?
 • Zijn er proefwerk- en vergaderweken?
 • Hoe is de pauzeregeling?
 • Is de informatie op de website duidelijk en volledig?

Leerlingbegeleiding

 • Wordt er aan e-learning gedaan?
 • Wat doet de mentor?
 • Hoe gaat de school om met huiswerk?
 • Is er huiswerkbegeleiding?
 • Is het een huiswerkvrije school?
 • Leren de kinderen in de brugklas studievaardigheden?
 • Worden ouders op tijd geïnformeerd over onvoldoende studieresultaten?
 • Wat doet de school aan begeleiding van leerlingen met dyslexie?
 • Welke ervaring is er met het begeleiden van kinderen met leerproblemen?
 • Doet de school aan faalangsttraining?
 • Worden sociale vaardigheidstrainingen aangeboden?
 • Wat doet de school aan begeleiding van hoogbegaafden?
 • Heeft de school nog keuzemogelijkheden naast de verplichte vakken?
 • Hoe wordt lesgegeven? Klassikaal, zelfstandig, groepswerk?
 • Hoe wordt de mediatheek gebruikt?

Buitenschoolse activiteiten

 • Voor welke klassen zijn er excursies, studiereizen of werkweken?
 • Waar gaan de leerlingen met deze excursies naartoe?
 • Zijn er bijzondere feesten of projectweken en hoe vaak is dat?
 • Wat doet de school aan extra activiteiten, zoals sport en cultuur?
 • Hoe is toezicht bij schoolfeesten geregeld?

Sfeer op school

 • Hoe is de sfeer op school?
 • Zijn er duidelijke regels?
 • Is er een schoolreglement?
 • Welke sancties en strafmaatregelen gelden er (bijvoorbeeld bij te laat komen)?
 • Hoe wordt pesten tegengegaan en aangepakt?
 • Hoe is het met de veiligheid op school?
 • Wat doet school om agressie tegen te gaan en aan te pakken?
 • Is er toezicht in de pauzes?
 • Wat doet de school aan alcohol- en drugspreventie?
 • Wat zijn de regels wat betreft roken op school?
 • Hoe gezond is de schoolkantine?

Ouderparticipatie

 • Hoe wordt het contact met ouders over de leerling onderhouden?
 • Worden ouders betrokken door school bij de begeleiding van hun kind bij keuzes voor vakken / profielen?
 • Kunnen de ouders kennisnemen van de jaarplanning van de school?
 • Is er een ouderraad of oudervereniging? Wat hebben deze het afgelopen jaar gedaan?
 • Op welke gebieden hebben ouders inspraak?
 • Wat wordt van ouders in het algemeen verwacht door school?
 • Hoe functioneert de medezeggenschapsraad (MR)?
 • Met welke thema’s houdt de MR zich bezig?
 • Hoe worden ouders over studieresultaten en eventuele problemen geïnformeerd en geraadpleegd?
 • Worden er door ouders hand- en spandiensten verricht?
 • Wordt er ook iets voor ouders georganiseerd, zoals ouderavonden?
 • Hoe wordt rekening gehouden met ouders van niet-Nederlandse afkomst?

Leerlingenparticipatie

 • Is er een bloeiende leerlingenraad?
 • Wat heeft de leerlingenraad de afgelopen jaren bereikt?
 • Waar houdt de leerlingenraad zich nu mee bezig?
 • Maken leerlingen deel uit van de schoolkrantredactie?

Praktische zaken

 • Wat is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage?
 • Hoe is de regeling voor kwijtschelding en reductie van de ouderbijdrage?
 • Wat zijn de kosten van excursies, studiereizen of werkweken of andere buitenschoolse activiteiten?
 • Wie betaalt dat?
 • Zijn er extra kosten?
 • Hoe meld ik mijn kind aan, en wanneer?
 • Is er een loting te verwachten?

{/sliders}